Logo WTG

Wersja polska  English  Deutsch  Français

Dziś jest 21 września 2023 roku, imieniny Darii, Mateusza, Wawrzyńca

Regulamin §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10Regulamin

Regulamin uchwalony na spotkaniu założycielskim w Gnieźnie 28 października 2006. Obecnie, w związku ze zmianą statusu Towarzystwa, został zastąpiony przez Statut.


§1

Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne, zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem zwykłym.


§2

 • Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Siedzibą władz Towarzystwa jest miasto Gniezno.

§3

Przedstawicielem uprawnionym do reprezentowania Towarzystwa na zewnątrz jest: Wojciech Jędraszewski


§4

Towarzystwo jest zawiązane na czas nieokreślony .Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. ? Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 855 ze zm.).


§5

 • Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej członków.
 • Towarzystwo utrzymuje się z wpisowego i składek członkowskich

§6

Członkiem Towarzystwa może zostać:

 • Każda osoba pełnoletnia.
 • Osoba niepełnoletnia za pisemną zgoda rodziców, bądź opiekunów.

§7

Celami Towarzystwa są:

 • Upowszechnianie i popularyzacja genealogii w społeczeństwie, a zwłaszcza wśród młodzieży.
 • Zrzeszanie genealogów z terenów Wielkopolski i nie tylko.
 • Współpraca w zakresie genealogii z instytucjami naukowymi, archiwami kościelnymi i państwowymi.
 • Współpraca z polskimi i zagranicznymi stowarzyszeniami genealogów.
 • Doskonalenie i pogłębianie wiedzy wśród członków Towarzystwa.
 • Pomoc w dostępie członków Towarzystwa do archiwów i dokumentów związanych z ich poszukiwaniami genealogicznymi.
 • Udział w różnych akcjach mających na celu ułatwienie poszukiwań i badań genealogicznych.
 • Organizowanie spotkań członków Towarzystwa i ich rodzin w celu większej integracji środowiska.

§8

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 • Organizowanie spotkań , odczytów i seminariów z udziałem historyków , genealogów, kulturoznawców, itp.
 • Organizowanie prelekcji w szkołach i ośrodkach kulturalnych.
 • Wspomaganie - pracą społeczną członków Towarzystwa - instytucji zajmujących się archiwizacją dokumentów, zwłaszcza metrykalnych.
 • Popularyzowanie genealogii poprzez publikacje w środkach masowego przekazu.
 • Służenie radą i pomocą początkującym badaczom genealogicznym, a zwłaszcza młodzieży.
 • Upowszechnianie wśród Polonii badań genealogicznych , jako element więzi z krajem przodków.

§9

Stowarzyszenie zwykłe o nazwie Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne działa do chwili powołania i zarejestrowania w sądzie stowarzyszenia o tej samej nazwie z osobowością prawną. W momencie zarejestrowania powyższego, Towarzystwo ulega rozwiązaniu.


§10

Regulamin wchodzi w życie w dniu podpisania przez członków założycieli.

Członkowie Założyciele: Winicjusz Dębski, Marzena Jasińska, Wojciech Jędraszewski, Jerzy Osypiuk, Dariusz Stolarski, Agata Weiss