Logo WTG

Wersja polska  English  Deutsch  Français

Dzi¶ jest 21 wrze¶nia 2023 roku, imieniny Darii, Mateusza, Wawrzyñca

Dawne zawody i statusy Opis Spis tre¶ci Alfabetyczna lista zawodów i statusów wymienionych w ksi±¿ceDawne zawody i statusy

Dawne zawody i statusy. Glosariusz niemiecko-polski opatrzony przyk³adami odrêcznego zapisu z akt pruskich urzêdów stanu cywilnego z terenu Wielkopolski (1874-1918)


Opis

Dawne zawody i statusy to co¶ wiêcej ni¿ tematyczny s³owniczek niemiecko-polski. Jak wskazuje podtytu³ Glosariusza, ka¿de z zawartych w nim 1.111 hase³ zosta³o zilustrowane odrêcznym zapisem, zaczerpniêtym z ponad stuletnich ksi±g pruskich urzêdów stanu cywilnego z terenu Wielkopolski. Taka, a nie inna forma s³ownika ma wspomóc Czytelnika w odczytywaniu nie³atwego niemieckiego pisma neogotyckiego. Do t³umaczenia polskiego wykorzystane zosta³y przede wszystkim s³owniki i inne materia³y "z epoki", co mia³o na celu mo¿liwie dok³adne oddanie dawnego znaczenia s³owa, znaczenia dzi¶ ju¿ czêsto zapomnianego lub zmienionego. Wielu zawartych w Glosariuszu zawodów i statusów pró¿no szukaæ we wspó³czesnych s³ownikach. Ciekawym efektem ubocznym pracy z dawnymi ¼ród³ami jest wykorzystanie i przypomnienie, obok s³ownictwa niemieckiego, tak¿e dawnej polszczyzny. Ksi±¿ka zosta³a poprzedzona wstêpem Autorki, w którym dzieli siê z Czytelnikami histori± powstania Glosariusza oraz ciekawostkami zwi±zanymi z prac± nad nim. Alfabetyczny skorowidz w jêzyku polskim (z numerami stron i numerami pozycji danego s³owa na stronie) wspiera Czytelnika przy wyszukiwaniu hase³. Ksi±¿ka jak¿e potrzebna nam genealogom, ale te¿ naukowcom, studentom, regionalistom i wszystkim tym, którzy z ró¿nych powodów siêgaj± po akta urzêdów stanu cywilnego.

Publikacja z serii Skarbnica GNIAZDA, t. 4

Cena: 18 PLN, 198 stron, miêkka oprawa


Spis tre¶ci

 • Do Czytelnika (Henryk Krystek)
 • O Glosariuszu
 • Pocz±tki nie by³y ³atwe
 • W wirze pracy, czyli o technice i metodzie
 • Zawody i statusy maj± swoje tajemnice
 • Znajomo¶æ przepisów pop³aca
 • Czasy siê zmieniaj±...
 • Zawody i statusy, których ju¿ nie ma
 • A zasiêg terytorialny?
 • O dawnej niemieckiej pisowni s³ów kilka
 • W¶ród zabytków polszczyzny
 • Glosariusz
 • Alfabetyczny skorowidz w jêzyku polskim
 • Bibliografia

Alfabetyczna lista zawodów i statusów wymienionych w ksi±¿ce

Abdecker, Accordarbeiter, Ackerbesitzer, Ackerbürger, Ackereigenthümer, Ackereigentümer, Ackermeier, Ackerpächter, Ackervogt, Ackerwirt, Ackerwirth, Actuar, Administrator, Agenturverwalter, Akkordarbeiter, Aktuar, Almosenempfänger, Altenteilempfänger, Altentheilempfänger, Altersrentenempfänger, Altersrenten-Empfänger, Altersrentnerin, Althäusler, Altsitzer, Amme, Amtmann, Amtsbote, Amtsgerichtsrat, Amtsgerichtsrath, Amtspächter, Amtsvorsteher, Ansiedler, Anstreicher, Anweiser, Anzeigende, Apothekenbesitzer, Apotheker, Apothekergehilfe, Apothekergehülfe, approbirte Arzt, Arbeiter, Arbeitsmann, Architect, Architekt, Armendiener, Armenhospitalvorsteher, Aufseher, Ausgedinger, Ausgedingerswitwe, Ausschänker, Auszügler, Bäckergesell, Bäckergeselle, Bademeister, Bahnarbeiter, Bahnbeamte, Bahnbeamter, Bahnhofsrestaurateur, Bahnhofsvorsteher, Bahnhofs-Vorsteher, Bahnhofts-Vorsteher, Bahninspektor, Bahnmeister, Bahnpolizeibeamte, Bahnpolizeibeamter, Bahnwärter, Bandagist, Bandwirker, Bankbeamte, Bankbeamter, Bankkassierer, Bankrendant, Bankvorsteher, Barbier, Bataillonsschreiber, Bataillonstambour, Bataillons-Tambour, Bauarbeiter, Baueleve, Bauer, Bauergutsbesitzer, Bauermeister, Bauführer, Baugewerksmeister, Baumeister, Baurat, Baurath, Bautechniker, Bauunternehmer, Beamte, Beamter, Bediente, Bedienter, Beigeordnete, Beigeordneter, Beijäger, Bereiter, Bergarbeiter, Berghauer, Berginvalide, Bergmann, Bergwerkszimmermann, berittene Gendarm, Besitzer, Betriebsaufseher, Bettler, Bevollmächtigte, Bevollmächtigter, Bezirkshebamme, Bezirkssekretair, Bezirks-Sekretair, Bezirkssekretär, Bibliothekar, Bierbrauer, Bierhändler, Bierkutscher, Bierverleger, Bilderhändler, Bildhauer, Bodenmeister, Bonbonkocher, Bonbon-Kocher, Bote, Botenmeister, Botschaftsrat, Botschaftsrath, Böttchermeister, Brandmeister, Brauer, Brauereibesitzer, Brauereigehilfe, Brauereiverwalter, Brauermeister, Braut, Bräutigam, Bremser, Brenner, Brennereiheizer, Brennerei-Heizer, Brennereiverwalter, Brennknecht, Brettschneider, Briefträger, Bronceur, Brotverkäuferin, Bruder, Brunnenarbeiter, Brunnen-Arbeiter, Brunnenbauer, Brunnenbaumeister, Buchbinder, Buchdrucker, Buchdrukereifaktor, Buchhalter, Buchhändler, Büchsenmachermeister, Büdner, Büfettier, Büffetier, Bureaugehilfe, Bureaugehülfe, Bureauvorsteher, Bürger, Bürgermeister, Bürstenfabrikant, Bürstenmacher, Butterfabrikant, Butterhändler, Cafébesitzer, Cantor, Canzlist, Chausseearbeiter, Chausseeaufseher, Chaussee-Aufseher, Chausseeeinnehmer, Chaussee-Einnehmer, Chausseegelderheber, Chaussee-Gelderheber, Chausseepächter, Chausseewärter, Chemiker, Chirurgius, Cigarettenarbeiterin, Cigarrenarbeiter, Cigarrenfabrikant, Cigarrenmacher, Cigarrensortierer, Cigarrensortirer, Cirkusbesitzer, Civilingeneur, Civilingenieur, Colonialwaarenhändler, Colonialwarenhändler, Commerzienrat, Commerzienrath, Commis, Comparentin, Comtorbote, Comtor-Bote, Comtorist, Concipient, Conditor, Conditoreibesitzer, Conrector, Contorist, Copistin, Corsetfabrikant, Culturingenieur, Cultusbeamte, Cultusbeamter, Dachdecker, Damenschneiderin, Dampfdreschmaschineführer, Dampfmühlenbesitzer, Dampfmüller, Dampfsägemühlendirektor, Dampf-Säge-Mühlen-Direktor, Decan, Dekan, Dekorateur, Dentist, Deputatarbeiter, Dessinateur, Destillateur, Dezimalwaagenfabrikarbeiter, Diakonisse, Diakonissenschwester, Diakonissin, Diener, Dienstknecht, Dienstmädchen, Dienstmagd, Dienstmann, Director, Direktor, Disponent, Distriktsamtsbote, Distriktskommissarius, Distrikts-Kommissarius, Doctor, Dolmetscher, Domänenpächter, Domeinenpächter, Dominialarbeiter, Dominialrendant, Dominialschäfer, Dominialschmidt, Dominialwächter, Dorfarme, Drainagearbeiter, Dränageschachtmeister, Drechslermeister, Dreher, Dreschgärtner, Dreschmaschinenverleiher, Drogist, Droschkenbesitzer, Droschkenkutscher, Druckereiarbeiter, Druckerei-Arbeiter, Ehefrau, ehemalige Hofeschmidt, Ehemann, Eheschließende, Eheschliessende, Eigenthümer, Eigentümer, Einlieger, Einsasse, Einwohner, Eisenbahnarbeiter, Eisenbahnbeamte, Eisenbahnbeamter, Eisenbahncanzlist, Eisenbahn-Canzlist, Eisenbahner, Eisenbahninvalide, Eisenbahnkanzlist, Eisenbahnschaffner, Eisenbahnstationsdiätar, Eisenbahn-Stations-Diätar, Eisenbahntischler, Eisenbahnvorarbeiter, Eisenbahnwächter, Eisenbahnwerkstellenarbeiter, Eisenbahn-Werkstellen-Arbeiter, Eisenbahnzugführer, Eisendreher, Enkel, Enkelin, Enkelsohn, Enkeltochter, Entbundene, Erbherr, Erbpächter, Erbscholtiseibesitzer, Erbschulz, Erbschulze, Erdarbeiter, Erschienene, Erzieherin, Executor, Exekutor, Fabrikarbeiter, Fabrikbesitzer, Fährmann, Färber, Färbereiarbeiter, Färbereibesitzer, Färbermeister, Federviehhändler, Feilenhauer, Feilenschleifer, Feldaufseher, Feldhüter, Feldläufer, Feldwächter, Feldwebel, Feuermann, Feuerwehrmann, Feurerwerker, Filialleiter, Fischer, Fischergehilfe, Fleischer, Fleischermeister, Flösser, Flößer, Fohlenknecht, Fondsmakler, Former, Forstaufseher, Forstbeamte, Forstbeamter, Förster, Forstverwaltertochter, Fortwächter, Frachter, Frachtfuhrmann, Frau, Fräulein, Freibauer, Freigärtner, Freihäusler, Freiherr, Freiin, Freikutschner, Freimann, Freischulzengutsbesitzer, Freistellenauszügler, Freistellenbesitzer, Freisteller, Friedhofswächter, Friedhofswärter, Friseur, Fuhrenunternehmer, Fuhrmann, Fuhrwerksbesitzer, Fuhrwerksunternehmer, Fürst, Fussgendarm, Fußgendarm, Futtermeister, Gänsehüterin, Garderobist, Gardrobist, Gartenbauarbeiter, Gartentechniker, Gärtner, Gärtnerstellenbesitzer, Gasanstaltsarbeiter, Gas-Controleur, Gascotroleur, Gaskontroleur, Gasmeister, Gasthofpächter, Gastwirt, Gastwirth, Gefangenenafuseher, Gefangenen-Aufseher, Geflügelhändler, Gelbgießer, Gelbgiesser, Gelegenheitsarbeiter, Gemahlin, Gemeinde-Aelteste, Gemeindeälteste, Gemeindeschäfer, Gemeindevorsteher, Gemüsegärtner, Gemüsehändler, Generalbevollmächtigte, Generalbevollmächtigter, Genossenschaftsdirector, Genossenschafts-Director, Geometer, Gepäckträger, Gerbermeister, Gerichtsaktuar, Gerichtsassessor, Gerichts-Assessor, Gerichtsassistent, Gerichts-Assistent, Gerichtsbeamte, Gerichtsbeamter, Gerichtskanzleigehilfe, Gerichts-Kanzleigehilfe, Gerichtskanzlist, Gerichtsscholz, Gerichtssecretair, Gerichtssekretair, Gerichtssekretär, Gerichtsvollzieher, Geschäftsführer, Geschäftsreisende, Geschäftsreisender, Geschirrvogt, Gesindeköchin, Gesindevermieterin, Getreidehändler, Getreidemakler, Gitarrenspieler, Glaser, Glasermeister, Glashüttenpächter, Glasmacher, Glasschleifer, Glasschürer, Glöckner, Gnadenbrotempfänger, Goldarbeiter, Graf, Gräfin, Grenzamtsbeamte, Grenzamts-Beamte, Grenzamtsbeamter, Grenzamts-Beamter, Grenzaufseher, Grenzbeamte, Grenzbeamter, Großbauer, Grossbauer, Großknecht, Grossknecht, Großmutter, Grossmutter, Großtante, Grosstante, Großvater, Grossvater, Großviehhändler, Grossviehhändler, Grubenarbeiter, Grundbesitzer, Grützmacher, Guitarrenspieler, Guittarrenspieler, Gürtler, Gürtlermeister, Gußschleifer, Gussschleifer, Güteragent, Güterbodenarbeiter, Güterexpedient, Güter-Expedient, Gutsadministrator, Gutsarbeiter, Gutsbesitzer, Gutsinspector, Gutsinspektor, Gutspächter, Gutsrendant, Gutsverwalter, Gutsvogt, Gutsvorsteher, Gymnasiallehrer, Gymnasialpedell, Gymnastiker, Gypsformer, Hadernsammler, Hadern-Sammler, Halbbauer, Halbbauergutsbesitzer, Halbgärtner, Halbhäusler, Halbhüfner, Halbkolonist, Haltestellenaufseher, Haltestellenvorsteher, Handarbeiter, Handarbeitslehrerin, Handelsfrau, Handelsgärtner, Handelsmann, Handknecht, Handlanger, Händler, Handlungscommis, Handlungsgehilfe, Handlungskommis, Handlungsreisende, Handschuhfabrikant, Handschuhmacher, Handwerker, Harmonikaspieler, Hauer, Häuer, Hauptlehrer, Hauptmann, Hausbesitzer, Hausdiener, Hauseigenthümer, Hauseigentümer, Haushälter, Hausierer, Hausknecht, Häusler, Hausmann, Hausvater, Hautboist, Hebamme, Hegemeister, Heildiener, Heilgehilfe, Heilgehülfe, Heizer, Hilfsbahnsteigschaffner, Hilfsbahnwärter, Hilfsbremser, Hilfsheizer, Hilfskrahnwärter, Hilfslehrer, Hilfsprediger, Hilfsrangiermeister, Hilfsrangirmeister, Hilfsrottenführer, Hilfsschrankenwärter, Hilfsweichensteller, Hirt, Hirte, Hochofenarbeiter, Hofbesitzer, Hofegängerin, Hofeknecht, Hofewächter, Hofverwalter, Holzhändler, Holzschläger, Holzschuhfabrikant, Holzwaarenverfertiger, Holzwarenverfertiger, Hopfenhändler, Hornist, Hospitalit, Hospitalith, Hospitalitin, Hotelbesitzer, Hötelbesitzer, Hotelier, Hötelier, Hotelpächter, Hülfsbahnwärter, Husar, Hutfabrikant, Hutmacher, Hutmachermeister, Hüttenarbeiter, Hüttenbeamte, Hüttenbeamter, Hüttenfactor, Hüttenschmiede, Ingenieur, Inlieger, Inliegertochter, Inspector, Inspektor, Installateur, Intendentursekretär, Invalide, Invalidenrentenempfänger, Invalidenrenten-Empfänger, Invalidenrentner, Inwohner, Jäger, Jungfer, Jungfrau, Junggesell, Junggeselle, Jungviehhirt, Justizrat, Justizrath, Juvelier, Juwelier, Kaiserliche Telegraphenrevisor, Kammerdiener, Kämmereikassenrendant, Kämmerei-Kassen-Rendant, Kämmerer, Kammerherr, Kammerjäger, Kammerjungfer, Kammmacher, Kandidat, Kannonier, Kantinenpächter, Kantor, Kanzleidiätar, Kanzlist, Kapellmeister, Käsefabrikant, Käsemacher, Käser, Kasernenwärter, Kastelan, Kastellan, Katastergeometer, Käthner, Kätner, Kaufmann, Kellner, Keßelflicker, Kesselflicker, Kesselschmied, Kind, Kindermädchen, Kirchendiener, Kistenmacher, Klaftermeister, Klavierstimmer, Kleiderhändler, Kleinbauer, Kleinhäusler, Klein-Häusler, Klempner, Klempnermeister, Knecht, Knopfhäklerin, Koch, Köchin, Kohlenhändler, Kohlenlader, Kohlenmesser, Kolonialwaarenhändler, Kolonialwarenhändler, Koloniebesitzer, Kolonist, Kommerzienrat, Kommerzienrath, Kommis, Kommissionär, Komparentin, Koncipient, Konditor, Konditoreibesitzer, Konrektor, Kontorbote, Kontorist, Kopistin, Korbmacher, Korbmachermeister, Korsetfabrikant, Krahnmeister, Krämer, Krankenpfleger, Krankenwärterin, Kräuter, Kräutereibesitzer, Kreisausschußsecretair, Kreisausschusssecretair, Kreisgerichtsrat, Kreisgerichtsrath, Kreiskommunalkassenrendant, Kreiskommunal-Kassen-Rendant, Kreisschulinspector, Kreisschulinspektor, Kreissekretär, Kreistranslateur, Kretschambesitzer, Kriegsinvalide, Krimminalbeamte, Krimminalbeamter, Krüger, Kuhfütterer, Kuhhirt, Kuhknecht, Kulturingenieur, Kultusbeamte, Kultusbeamter, Kunstgärtner, Kunstmaler, Kupferschmied, Kupferschmiedemeister, Kupferwaarenfabrikant, Kupferwarenfabrikant, Kürschnermeister, Kurzwaarenhändlerin, Kurzwaaren-Händlerin, Kurzwarenhändlerin, Küster, Kutscher, Kutscherknecht, Kutschner, Lackierer, Lackirer, Lademeister, Ladengehilfin, Ladengehülfin, Lageraufseher, Lager-Aufseher, Lagerhalter, Lagerist, Lagerverwalter, Landarbeiter, Landarme, Landbriefträger, Landgerichtsrat, Landgerichtsrath, Landmann, Landmesser, Landrat, Landrath, landrätliche Expedient, Landwirt, Landwirth, Laternenwärter, Lazarethwärter, Lazaretwärter, Lederfabrikant, Lederhändler, Lehrer, Lehrhauer, Leibgedinger, Leinweber, Leitungsaufseher, Leutnant, Lithograph, Litograph, Locomotivführer, Lohgerber, Lohmüller, Lohngärtner, Lohnschänker, Lokomotivführer, Lokomotivheizer, Lokomotiv-Heizer, Losmann, Lumpensammler, Magazinaufseher, Magd, Magistratsbureauassistent, Magistratsbureauaßistent, Magistrats-Bureau-Assistent, Magistratsdiener, Magistrats-Diener, Magistratskanzlist, Magistrats-Kanzlist, Magistratssekretair, Majoratsherr, Makler, Maler, Malergehilfe, Marionettenspieler, Markscheider, Markthelfer, Maschienenheizer, Maschienenschlosser, Maschinenagent, Maschinenarbeiter, Maschinenbauer, Maschinenbauschlosser, Maschinenformer, Maschinenführer, Maschinenheizer, Maschinenputzer, Maschinenreisende, Maschinenreisender, Maschinenschlosser, Maschinenwärter, Maschinist, Materialverwalter, Matrosenartillerist, Matrosen-Artillerist, Maurer, Maurergesell, Maurergeselle, Maurerpolier, Maurerpolierer, Mechanikus, Meier, Meldende, Meliorationstechniker, Messerschmied, Messerschmiedemeister, Metalldreher, Metallhobler, Milchhändler, Milchkutscher, Milchmagd, Militairanwärter, Militairarzt, Militairinvalide, Militair-Invalide, Militäranwärter, Militärarzt, Militärinvalide, Mittelschullehrer, Möbelfabrikant, Möbelhändler, Modellschreiner, Molkereibesitzer, Molkereidirektor, Molkerei-Direktor, Molkereipächter, Monteur, Mühlenbauer, Mühlenbauunternehmer, Mühlenbesitzer, Mühlenwerkführer, Mühlsteinfabrikant, Müller, Müllermeister, Musikdirigent, Musiker, Musiklehrer, Musikus, Musketier, Mutter, Mützenmacher, Nachtwächter, Nadlermeister, Nagelschmied, Nagelschmiedemeister, Näherin, Näherin, Nähterin, Nätherin, Neffe, Neubüdner, Nichte, Notar, Oberamtmann, Oberamtsrichter, Oberfeuerwerker, Oberförster, Obergärtner, Oberin, Oberinspector, Oberinspektor, Oberlandesgerichtsreferendar, Oberlehrer, Oberleutnant, Ober-Leutnant, Obermälzer, Obermüller, Oberputzer, Oberschwester, Oberstabsarzt, Obersteuercontroleur, Obersteuer-Controleur, Obertelegraphenassistent, Ober-Telegraphen-Assistent, Oberzolleinnehmer, Oberzollinspektor, Oberzoll-Inspektor, Oberzollsekretär, Obstpächter, Ochsenhirt, Ochsenhirte, Ochsenknecht, Oekonom, Ofenfabrikant, Ofensetzer, Ökonom, Omnibuskutscher, Onkel, Optikus, Ordensschwester, Organist, Orgelbauer, Ortsarme, Ortsschulze, Ortssteuererheber, Ortssteuer-Erheber, Ortsvorsteher, Pächter, Pachtmüller, Packetschaffner, Pantoffelmacher, Particulier, Partikulier, Parzellenbesitzer, Pastor, Pastorswittwe, Patentanwalt, Pedell, Pensionair, Pensionär, Pensionsinhaber, Pensions-Inhaber, Pfandleiher, Pfarrer, Pfefferküchler, Pferdehändler, Pferdeknecht, Pflegetochter, Pflegevater, Photograph, Plätterin, Platzarbeiter, Platzaufseher, Polizeidiener, Polizei-Diener, Polizeisergeant, Polizeiwachtmeister, Polizei-Wachtmeister, Portier, Porzellanmaler, Posamentier, Postagent, Postamtsvorsteher, Postamts-Vorsteher, Postassistent, Postbeamte, Postbeamter, Postbote, Postenwärter, Postexpedient, Posthalter, Posthilfsbote, Post-Hilfsbote, Postillon, Postmeister, Postpacketträger, Postschaffner, Postsecretair, Postsekretair, Postsekretär, Postverwalter, praktische Arzt, Präparandenlehrer, Prediger, Prinz, Prinzeßin, Prinzessin, Privatdozent, Privatförster, Privatier, Privatlehler, Privat-Lehrer, Probst, Probsteiförster, Probsteipächter, Probsteiverwalter, Probstei-Verwalter, Professor, Progymnasiallehrer, Prokurist, Propst, Propsteiförster, Propsteipächter, Proviantsamtsassistent, Proviantsamts-Assistent, Pumpenbauer, Putzgeschäftsinhaberin, Putzhändlerin, Putzwaarenhändlerin, Putzwarenhändlerin, Rabbinatsassessor, Rabbiner, Rangierer, Rangirer, Ratai, Ratay, Rathmann, Ratmann, Ratsbote, Ratsherr, Rattay, Realschullehrer, Rechnungsführer, Rechnungsrat, Rechnungsrath, Rechtsanwalt, Rector, Rectortochter, Referendar, Regierungsbaumeister, Regierungs-Baumeister, Regierunspräsident, Regieruns-Präsident, Regimenter, Registrator, Reichsbankbuchhalter, Reichs-Bankbuchhalter, Reisende, Reisender, Rektor, Rektortochter, Religionslehrer, Rendant, Rentenbankdiätar, Rentenbank-Diätar, Rentenempfänger, Rentier, Rentmeister, Rentner, Repräsentantin, Restaurateur, Restbauer, Restgutsbesitzer, Reststellenbesitzer, Retoucheur, Rettungshausvater, Retuscher, Revierförster, Revierjäger, Revisor, Riemer, Rittergutsbesitzer, Rittergutsgeneralbevollmächtigte, Ritterguts-General-Bevollmächtigte, Rittergutsgeneralbevollmächtigter, Ritterguts-General-Bevollmächtigter, Rittergutspächter, Rittmeister, Röhrenleger, Röhrenmeister, Roßarzt, Rossarzt, Sanitätsrat, Sanitätsrath, Sattler, Sattlermeister, Schachtarbeiter, Schächter, Schachtmeister, Schäfer, Schäfergehilfe, Schäferknecht, Schaffer, Schafmeister, Schafmeisterfrau, Schänker, Schänkersfrau, Schankpächterin, Schänkschleusserin, Schänkschleußerin, Schankwirt, Schankwirth, Scharwerkerin, Schaubudenbesitzer, Schaukelbesitzer, Schauspieldirector, Schauspieldirektor, Schauspieler, Schausteller, Scheerenschleifer, Scherenschleifer, Schiedsmann, Schieferdecker, Schießhausbesitzer, Schiffbauer, Schiffer, Schiffsbaumeister, Schiffseigenthümer, Schiffseigentümer, Schiffseigner, Schiffsführer, Schiffsgehilfe, Schiffsgehülfe, Schirrvogt, Schlächtersohn, Schlachthausaufseher, Schlachthausinspektor, Schlachthofvorsteher, Schlachtmeister, Schleifer, Schleifermeister, Schleißerin, Schleisserin, Schleußerin, Schleusserin, Schließenmacher, Schliessenmacher, Schließer, Schliesser, Schließerin, Schliesserin, Schloßdiener, Schlossdiener, Schlosser, Schlossermeister, Schloßgärtner, Schlossgärtner, Schloßwächter, Schlosswächter, Schmied, Schmiedegesell, Schmiedegeselle, Schneidemüller, Schneider, Schöffe, Scholtiseibesitzer, Schönfärber, Schornsteinfeger, Schrankenwärter, Schraubenschmied, Schreiber, Schreinermeister, Schriftsetzer, Schuhmacher, Schuhmacherlehrling, Schuldiener, Schuler, Schulerin, Schulknabe, Schullehrer, Schulpedell, Schulz, Schulze, Schuster, Schützenhausbesitzer, Schutzmann, Schwager, Schwägerin, Schwarzviehhändler, Schweinhändler, Schwester, Schwiegermutter, Schwiegersohn, Schwiegervater, Seidenwirker, Seifensieder, Seiler, Seilermeister, Selterwasserfabrikant, Seminarlehrer, Seminarmusiklehrer, Seminar-Musiklehrer, Sergeant, Siebmacher, Sohn, Soldatenwittwe, Sparkasseen-Controleur, Sparkassencontroleur, Spediteur, Speisewirt, Speisewirth, Spezialarzt, Spezial-Arzt, Spinner, Spinnmeister, Spritfabrikinspector, Spritfabrikinspektor, Sprittfabrikinspector, Staatsanwalt, Staatsminister, Stabsarzt, Stabschläger, Stadtbriefträger, Stadtdiener, Stadtgärtner, Stadtkapellmeister, Stadtrat, Stadtrath, Stadtsecretair, Stadtsekretair, Stadtsekretär, Stadtverordnetenvorsteher, Stadtverordneten-Vorsteher, Stadtwachtmeister, Stallknecht, Stallmeister, Standesbeamte, Standesbeamter, Stärkemeister, Stationsvorsteher, Steiger, Steinarbeiter, Steindrucker, Steinmetz, Steinmetzgehilfe, Steinmetzgehülfe, Steinschläger, Steinsetzer, Stellbesitzer, Stellenbesitzer, Stellenpächter, Stellmacher, Stellmachergesell, Stellmachergeselle, Stempelfabrikant, Steueraufseherf, Steuereinnehmer, Steuererheber, Steuer-Erheber, Steuerkontroleur, Steuersekretär, Steuer-Sekretär, Stiefbruder, Stiefsohn, Stieftochter, Stiefvater, Strafanstaltsaufseher, Straßenbahnführer, Strassenbahnführer, Strassenbahnschaffner, Straßenbahnschaffner, Streckenarbeiter, Streckenwärter, Strumpffabrikant, Strumpfwirker, Stubenmädchen, Stubenmagd, Stuckateur, Student, Stukateur, Subdirector, Subdirektor, Südfruchthändler, Synagogendiener, Tabakfabrikant, Tagearbeiter, Tagelöhner, Tante, Tapezierer, Taubstummenlehrer, Taubstummen-Lehrer, Taxator, Teerschwelereibesitzer, Telegraphenarbeiter, Telegraphenaspirant, Telegraphen-Aspirant, Telegraphenassistent, Telegraphenbeamte, Telegraphenbeamter, Telegraphenbote, Telegraphen-Revisor, Telegraphist, Theaterarbeiter, Theerschwelereibesitzer, Theerschwelerei-Besitzer, Tiefbautechniker, Tiefbau-Techniker, Tierarzt, Tischler, Tischlerlehrling, Tischlermeister, Tochter, Todtengräber, Töpfer, Töpfermeister, Torfmeister, Torfstecher, Totengräber, Totengräber, Trompeter, Tuchfabrikant, Tuchmacher, Tuchmachermeister, Tuchscheerer, Tuchscherer, Uhrenhändler, Uhrmacher, Unterofficier, Vagabond, Vagabund, Vater, Vergolder, Verkäuferin, Versicherungsbeamte, Versicherungs-Beamte, Versicherungsbeamter, Versicherungs-Beamter, Versicherungsinspector, Versicherungsinspektor, Verstorbene, Veteran, Vicar, Victualienhändler, Viehfütterer, Viehhändler, Viehhirt, Viehmeister, Viehpächter, Viehtreiber, Vikar, Viktualienhändler, Vogt, Voigt, Volksanwalt, Volksschullehrer, Vollbesitzer, Vollziehungsbeamte, Vollziehungsbeamter, Vorarbeiter, Vorkosthändlerin, Vorschmied, Vorschnitter, Vorschussvereinsrendant, Vorschußvereinsrendant, Vorschussvereins-Rendant, Vorspinnmeister, Vorwerksbesitzer, Vorwerkspächter, Waagemeister, Wächter, Wagenbauer, Wagenknecht, Wagenwärter, Waisenvater, Waldarbeiter, Waldwärter, Wallmeister, Walzer, Wäscherin, Wassermühlenbesitzer, Wattenmacher, Weber, Webermeistertochter, Weichensteller, Weingärtner, Weinküfer, Weißgerber, Weissgerber, Weißnäherin, Weissnäherin, Weißnätherin, Weissnätherin, Werkarbeiter, Werkführer, Wickelmacherin, Wiesenwärter, Wildbrethändler, Wildprethändler, Windmüller, Winzerfrau, Wirt, Wirth, Wirthin, Wirthschafter, Wirthschafterin, Wirthschaftsauszügler, Wirthschaftsbeamter, Wirthschaftsgehilfe, Wirthschaftsinspektor, Wirthschafts-Inspektor, Wirthschaftspächter, Wirthschaftsverwalter, Wirthschafts-Verwalter, Wirthschaftsvogt, Wirthspächter, Wirthssohn, Wirtin, Wirtschafter, Wirtschafterin, Wirtschaftsauszügler, Wirtschaftsbeamte, Wirtschaftsbesitzer, Wirtschaftsbesitzer, Wirtschaftsgehilfe, Wirtschaftsinspektor, Wirtschafts-Inspektor, Wirtschaftspächter, Wirtschaftsverwalter, Wirtschafts-Verwalter, Wirtschaftsvogt, Wirtspächter, Wirtssohn, Wittwe, Wittwer, Witwe, Witwer, Witwfrau, Wollwaarenhändlerin, Wollwarenhändlerin, Wundarzt, Wurstfabrikant, Zahlmeister, Zahnarzt, Zahntechniker, Zeuge, Zeugschmied, Ziegelbrenner, Ziegeleiarbeiter, Ziegeleibesitzertochter, Ziegelmeister, Ziegelstreicher, Ziegler, Ziergärtner, Zigarettenarbeiterin, Zigarrenarbeiter, Zigarrenfabrikant, Zigarrenmacher, Zigarrensortierer, Zimmermann, Zinkschmelzer, Zirkusbesitzer, Zivilingenieur, Zögling, Zollassistent, Zollaufseher, Zollbeamte, Zollbeamter, Zolleinnehmer, Züchner, Züchnermeister, Zuckerfabrikaufseher, Zuckerfabrik-Aufseher, Zuckerkocher, Zuckersieder, Zugführer, Zuschneider,

Powrót do g³ównej strony: Publikacje