Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne GNIAZDO

Forum dyskusyjne WTG GNIAZDO
Teraz jest 22 cze 2018, 08:25

Strefa czasowa: UTC + 1
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1 ] 
Autor Wiadomość
PostNapisane: 10 maja 2017, 23:12 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 2951
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... nHjlx1KyMg

otwórz: Informator.rtf


ARCHIWUM ARCHIDIECEZJALNE W POZNANIU

INFORMATOR

WSTĘP

Opracowanie pt. “Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu”, autorstwa księży Mariana Banaszaka i Feliksa Lenorta, jest częścią publikacji Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, zatytułowanej “Dzieje Poznania i województwa poznańskiego”1.
Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu postanowiło dać większą możliwość korzystania ze swoich bogatych zasobów za pośrednictwem Internetu.
Dla ułatwienia korzystania z tego nowoczesnego środka przekazu dokonano następujących zmian w w/w publikacji:
1. zmieniono numeracje stron odpowiadającemu aktualnemu układowi (np. s.237 na s.7; s. 238 na s.8; etc.),
2. zrezygnowano z dotychczasowej numeracji ciągłej prezentowanych dokumentów (dotyczących numerów od 1861 do 3077),
3. wprowadzono numerację zespołów akt (inwentarzy) znajdujących się w Archiwum.
Korzystając z tego informatora uzyskujemy szybkie wiadomości o przechowywanych w Archiwum dokumentach i archiwaliach.
Szczegółowe informacje i opis jednostek znajdziemy dopiero w spisie zespołów, wyodrębnionych w osobne pliki, które są opatrzone tytułami poszczególnych inwentarzy (numer zespołu prowadzi do inwentarza, np. nr.0001 – Dokumenty Pergaminowe syg. D perg).

(1.Dzieje Poznania i województwa poznańskiego (w granicach z 1974 r.). Informator o materiałach archiwalnych,
t.II (red. Cz. Skopowski), Warszawa 1982)
......

ARCHIWUM ARCHIDIECEZJALNE W POZNANIU
Opracowali: MARIAN BANASZAK I FELIKS LENORT

Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu jest centralną w ramach archidiecezji, instytucją przechowującą dokumenty i akta do dziejów najstarszej diecezji polskiej.
Myśl stworzenia tego rodzaju instytucji gromadzącej produkcję aktotwórczą zarówno podstawowych organów zarządu diecezją (kancelaria biskupia, konsystorska, kapitulna) jak też organów terenowych i innych kościelnych zespołów archiwalnych, przechodziła w dziejach diecezji długą ewolucję. W wiekach średnich rolę sui generis archiwum ogólno-diecezjalnego spełniało archiwum kapitulne.
Od XV w. jednak coraz wyraźniej poszczególne zespoły zaczynają się wyodrębniać, a kancelarie same wyka­zują tendencję przejęcia na siebie także. zadań archiwum przechowującego.
Równocześnie w tym samym czasie ujawnia się postulat pozostawienia archiwum kapitulnemu większości elementów, określających jego znaczenie ogólno-diecezjalne. Dawało temu szczególny wyraz polski prawodawstwo partykularne - prowincjonalne i diecezjalne.
W nowożytnym rozumieniu tego słowa, w obecnym kształcie organizacyjnym, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu datuje się od roku 1925 Jego powstanie łączy się z nazwiskami ks. Edmunda Majkowskiego i biskupa sufragana Stanisława Łukomskiego oraz z postacią ówczesnego instytucji diecezjalnej, pierwszej tego rodzaju w naszym kraju Organizacja zasobu jest zasługą głównie ks. Józefa Nowackiego.
Na pomieszczenia dla Archiwum przeznaczono gmach dawnej Akademii Lubrańskiego, jak gdyby w celu kontynuacji w nowej formie ideałów, którym służyła ta uczelnia w przeszłości. Rozpoczęta wówczas koncentracja akt doprowadziła niebawem do scalania całości zachowanego zasobu archiwalnego centralnych agend administracji diecezjalnej oraz części akt administracji terenowej, zwłaszcza archiwaliów dziekańskich i parafialnych (głównie ksiąg metrykalnych). Koncentracja tych ostatnich nie jest jeszcze zakończona, w ostatnim czasie na większą skalę została podjęta ponownie.
Niniejszy informator dotyczy materiałów do dziejów Poznania i województwa poznańskiego, znajdujących się w archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, dzieli się na trzy zasadnicze części:
- okres staropolski (do początków XIX w.) charakteryzujący się jednolitym na ogół materiałem archiwalnym (tzw. księga wpisów),
- okres nowożytny (w. XIX i XX),zawierający pod względem formalnym głównie materiał określany jako akta spraw,
- wreszcie część trzecia w której scharakteryzowano materiał pominięty w obu poprzednich częściach, głównie tzw. zbiory specjalne.

Materiały archiwalne okresu staropolskiego (księga wpisów) opracował Feliks Lenort ;
dokumenty archiwalia XIX i XX w. oraz tzw. zbiory specjalne - Marian Banaszak.
......

INDEKS

Część pierwsza: Okres staropolski

I. Dokumenty 238
1. Dokumenty pergaminowe i papierowe zbioru ogólnego 238
2. Dokumenty papierowe Konsystorza Generalnego 266
3. Dokumenty pergaminowe i papierowe Kapituły Katedralnej 267
4. Dokumenty pergaminowe i papierowe Kolegiaty św. Marii Magdaleny w Poznaniu 305
5. Dokumenty Kolegiaty w Środzie 305
6. Dokumenty papierowe Kolegiaty w Czarnkowie 308
7. Dokumenty papierowe miasta Ostrzeszowa 308
II. BISKUPI POZNAŃSCY 309

1. Acta episcopalia 312
2. Acta vizitationum 315

A. Wizytacje ogólnodiecezjalne 315
B. Wizytacje kościoła katedralnego 316
C. Archidiakonat poznański 316
D. Archidiakonat śremski 318
E. Archidiakonat pszczewski 320
F. Dekanat Ostrzeszów 320
G. Dekanat Ołobok 321
H. Dekanat Krotoszyn 321

3. Acta sacrorum ordinationum 322
4. Acta processum sacrorum 324

III. KONSYSTORZ GENERALNY W POZNANIU 324

1. Acta causarum 326
2. Expeditiones cancellariae 341
3. Acta notariorum apostolicorum 341
4. Constitutiones procureatorum 342
5. Depositiones testium 342
6. Sententine 343
7. Elenchi 343
8. Formularia 343
9. Subsidium charitativum 343
10. Varia 343
11. Officialatus posnaniensis 343
12. Dzienniki korespondencyjne 344
13. Repertoria 344

IV. KAPITUŁA KATEDRALNA W POZNANIU 345

1. Kopiarze 346
2. Sumariusze 347
3. Księgi beneficjów 348
4. Regestry 348
5. Księgi granic 348
6. Protokóły sesji i czynności kapitulnych 349
7. Księgi sentencji 349
8. Księgi instalacji 349
9. Księgi prebendalne 350
10.Statuty kapitulne 350
11.Kontrybucje, subsidium charitativum 350
12.Księgi refekcji 350
13.Wizytacje katedry i kapituły 350
14.Inwentarze katedry 351
15.Utrzymanie katedry 351
16.Biblioteka katedralna 351
17.Rewizje dóbr biskupich i kapitulnych 351
18.Rewizje i inwentarze dóbr biskupich 352
19.Rewizje poszczególnych kluczy dóbr biskupich 352
20.Rewizje dóbr prestymonialnych, kurie, opcje 353
21.Rewizje, tradycje, inwentarze dóbr kapitulnych 354
22.Inne księgi gospodarcze kapituły 356
23.Księgi różnych fundacji 356
24.Kolegia niższego duchowieństwa katedralnego 356
25.Rachunki kapituły katedralnej 357
26.Kościoły związane z katedrą 357
27.Korespondencja kapituły katedralnej 357

V. KOLEGIATY I KAPITUŁY KOLEGIACKIE 358

VI. KSIĘGI I AKTA ZAKONÓW 359

VII. SZKOŁY WYDZIAŁOWE POZNAŃSKIE 369

VIII. AKADEMIA LUBRAŃSKlEGO 369

IX. ALUMNAT OPATA KOSMOWSKIEGO 369

X. KOLEGIUM PENITENCJARZY 369

XI. FUNDACJA DUNSKIEGO 370

Część druga: Okres nowożytny XIX i XX w.

I. BISKUPI I ARCYBISKUPI POZNAŃSCY 370

II. KONSYSTORZ I KURIA ARCYBISKUPIA 383

1. Akta generalne archidiecezji 386
2. Akta ogólne kościołów parafialnych, filialnych i kaplic 390
3. Akta szczegółowe kościołów parafialnych, filialnych i kaplic 390
4. Akta konsystorskie dekanatów 413
5. Akta konsystorskie Seminarium Duchownego 415
6. Akta konsystorskie zakonów i klasztorów 416
7. Akta konsystorskie szkół i nauczania religii 418
8. Akta konsystorskie szpitali, sierocińców i ochronek parafialnych 421
9. Akta konsystorskie duchowieństwa. 425
10. Akta konsystorskie Sądu Duchownego i spraw małżeńskich 426

III. METROPOLITALNY SĄD DUCHOWNY 427

IV. KAPITUŁA METROPOLITALNA 428

V. ARCYBISKUPIE SEMINARIUM DUCHOWNE 432

VI. KOLEGlATY ZNIESIONE 434

VII. ARCHIWUM ARCHIDIECEZJALNE /MUZEUM I BIBLIOTEKA 435

VIII. KOLEGIATA ŚW. MARII MAGDALENY W POZNANIU 434

IX. DEKAKATY 437

X. ZWIĄZEK GMIN KOŚCIELNYCH RZYMSKO
KATOLICKICH MIASTA POZNANIA 440

XI. PARAFIE 441

XII. PARAFIA WOJSKOWA 447

XIII. REJENCJE PRUSKIE 448

XIV. I KRAJOWY KONGRES EUCHARYSTYCZNY W POZNANIU 451

XV. KATOLICKA SZKOŁA SPOŁECZNA W POZNANIU 452

XVI. ARCHIDIECEZJALNY KOMITET OFIAROWANIA 452

XVII. ARCHIDIECEZJALNY KOMITET KATOLICKI 452

XVIII. DYREKCJA ODBUDOWY KATEDRY 453

XIX WIADOMOŚCI DUSZPASTERSKIE 454

XX. GŁOS KATOLICKI 454

XXI. KATOLICKIE STOWARZYSZENIE DIECEZJALNE 454

1. Archidiecezjalny Instytut Akcji Katolickiej 455
2. Katolickie stowarzyszenie mężów 455
3. Katolickie Stowarzyszenie młodzieży Męskiej 1917-1939 456
4. Katolickie Stowarzyszenie młodzieży Męskiej 1945-1949 456
5. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej 457
6. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej 1945-1949 457
7. Sodalicje Mariańskie 458
8. Katolicki Związek Robotników Polskich 458
9. Krucjata Eucharystyczna 459
10. Liga Katolicka 459

XXII. ZWIĄZKI KATOLICKICH STOWARZYSZEŃ 459

1. Naczelny Instytut Akcji Katolickiej 460
2. Katolicki Związek Młodzieży Męskiej 460
3. Katolicki Związek Młodzieży Żeńskiej 461
4. Katolicki Związek Kobiet 462
5. Opieka Polska nad rodakami na Obczyźnie 463
6. Dział Wydawniczy "Ostoi" 463

XXIII. ZWIĄZKI KAPŁANÓW 464

1. Związek Kapłanów "UNITAS" 464
2. Stowarzyszenie kapłanów p.w. św. Floriana 465
3. Letnisko księży - Hel 465
4. Związek Misyjny Duchowieństwa 465

XXIV. STOWARZYSZENIA MISYJNE 466

1. Papieskie Dzieła Misyjne 466
2. Związek Misyjny Polek 466

Część trzecia: Zbiory specjalne

I. LISTY 467

1. Korespondencja kard. M. Ledóchowskiego 467
2. Korespondencja różnych osób 467
3. Zbiór Morawskich 468

II. KSIEGI METRYKALNE 468

1. Księgi metrykalne katolickie 468
2. Duplikaty ksiąg metrykalnych katolickich 473
3. Księgi metryklalne gmin ewangelickich 475
4. Lista Urzędów Stanu Cywilnego 476

III. ARCHIWUM ZWIĄZKU POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH 476

IV. MATERIAŁY DO DZIEJÓW ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ 476

1. Archidiecezja w latach okupacyjnych 476
2. Synod Poznański w 1968 r. 4'77

V. NUTY, GRAFIKA , FOTOGRAFIA 477

1. Zbiór nut 477
2. Grafika 477
3. Reprodukcje 478
4. Fotografie 478

VI. SPUŚCIZNY OSÓB PRYWATNYCH
VII. MISCELANEA 478

1. Bractwa różańcowe 478
2. Bractwa św. Józefa 479
3. Bractwo Ubogich Kapłanów 479
4. Katolickie Stowarzyszenie Mężów 479
5. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 479
6. Towarzystwo Misyjne 479
7. Towarzystwo św. Wojciecha w Monastrze 480
8. Dom sierot na Śródce 480
9. Bractwo Bł. Józefata 480
10.Związek kapłanów "Unitas" 480
11.Towarzystwo św. Tomasza 481
12.Organizacje pomocy 481
13.Towarzystwo Pomocy Naukowej 481
14.Towarzystwo Przemysłowe w Osiecznej 481
15.Zbiór Augusta Gorzeńskiego 481
16.Księgi różne 482
17.Towarzystwo Nunizmatyczne w Poznaniu 484
18.Rada Społeczna przy Prymasie Polski 484
19.Komitet Budowy Pomnika Najśw. Serca P.J. 485

VIII. ELENCHY I ROCZNIKI ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ 485
......

_________________
pozdrawiam
Grażyna
bugakg@gmail.com


Góra
 Zobacz profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1 ] 

Strefa czasowa: UTC + 1


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów

Szukaj:
Skocz do:  
POWERED_BY
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL